ATHENS HILTON, ENTRY INTO THE WORLD TOURISM MARKET